Sökning: "‘the Million programme’"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden ‘the Million programme’.

 1. 1. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does the supplementation of vitamin D in adults have an effect on depression?- A systematic review of randomized, placebo-controlled trialsAuthor: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese AlmSupervisor: Linnea BärebringExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-03-31Background: Depression is one of our greatest endemic diseases and affects people of all ages. With more than 264 million people affected in the world, depression is one of the most common causes of illness, loss of productivity, and incapacity for work. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkansanalys i byggskedet : Tre olika ytterväggskonstruktioner i tre olika städer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sofia Johansson; Tilda Holst; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys LCA ; Klimatpåverkan; Utfackningsvägg; IsoTimber; Hampakalk;

  Sammanfattning : Byggandet̊ i Sverige ligger på en hög nivå som inte varit aktuell sedan Miljonprogrammet byggdes på 70-talet. Att kombinera hög byggtakt med Sveriges klimatmål, som innefattar noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, är en utmaning som ställer högre krav på hållbara lösningar. LÄS MER

 3. 3. Moments of Transition. Transitional Spaces as Agents for Social Change in Favour of Youths.

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad; KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Tarek Diebäcker; Meike Sigrid Wernecke; [2021]
  Nyckelord :Youths; Urban Justice; Social Change; Transitional Spaces; Järva; Stockholm;

  Sammanfattning : This design thesis is situated in Stockholm’s northernmost suburbs of the Järva area. The area was mainly developed during the era of the Million Homes Programme (1965-1974) and is today commonly considered as one of the city’s socially most challenged areas. LÄS MER

 4. 4. Sociala värden i miljonprogrammet : En kvalitativ studie av platsens betydelse i Brandkärr

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Eleni Lago; Alva Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Million Homes Programme; User perspective; Value; Social values; Identity; Miljonprogrammet; Användarperspektiv; Värde; Sociala värden; Identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur platser och rum används i Brandkärr och vilken betydelse det får för socialt värdeskapande. Att studera sociala värden är ett sätt att utvärdera samhällets möjligheter att skapa positiva upplevelser för enskilda individer. LÄS MER

 5. 5. Planeringsprocessen av ROT-projekt : En studie angående ekologiskt hållbara ROT-projekt i miljonprogrammen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sami Hamzaoui; Alex Goro; [2021]
  Nyckelord :Energy efficient; Million programme; ROT-project; Ecological sustainability; Energy-related measures; Property owner; Tenantry; Energieffektivisering; Miljonprogrammet; ROT-projekt; Ekologisk hållbarhet; Energirelaterade åtgärder; Fastighetsägare; Hyresgäster;

  Sammanfattning : Between year 1961 and 1975 were about one million homes produced, which today is called the million programme. These homes are now in a great need of renovation as they contain hazardous substances in the materials, unnecessarily high energy use and they are in critical technical condition. LÄS MER