Sökning: "”En förskola för alla”"

Visar resultat 1 - 5 av 1975 uppsatser innehållade orden ”En förskola för alla”.

 1. 1. ”För vem planerar du din undervisning”? En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare om deras erfarenheter och upplevelser av att arbeta med inkluderande undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Sohlström; Ida Kvernsjöli; [2023-02-14]
  Nyckelord :förskolelärare; erfarenheter; upplevelser; inkluderande undervisning; främjande; hindrande;

  Sammanfattning : Inkludering har varit ett hett diskussionsämne i samhällsdebatten de senaste åren kring vad inkludering egentligen är och Skolinspektionens granskning (2018) visar att undervisningen i förskolans kontext är flertydig. Undervisningen är också problematisk och ett utvecklingsområde i dagens förskola. LÄS MER

 2. 2. En förskola för alla : En kvalitativ studie om inkludering i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Engstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolverket (2021b) skriver att förskolan ska vara likvärdig för alla. För att kunna uppfylla detta krävs utbildad personal och resurser utifrån barnens behov. Resultatet i min studie visar att samtliga respondenter anser att förskolorna har brister i att anpassa verksamheten så att alla får samma utbildning. LÄS MER

 3. 3. Vad är likvärdighet? : En studie om det likvärdiga arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jennifer Madsen Söderberg; Zofia Westman; [2023]
  Nyckelord :Förutsättningar; likvärdig; styrdokument; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Likvärdighet är ett ord som används frekvent i förskolekontext samt i våra styrdokument som all verksam förskolepersonal är skyldiga att följa. Trots detta viktiga ord och tydliga definition är det svårt att se innanför ramen av likvärdighet och vad det faktiskt är och hur man ska arbeta för en likvärdig undervisning på förskolan. LÄS MER

 4. 4. All rörelse som sker på förskolan är viktig : En kvalitativ studie om hur användningen av artefakten lärplatta i samband med specifika undervisningstillfällen kan påverka barns rörelse inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anneli Nyström; Sofie Pakkala; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; hälsa; rörelse; samspel; stillasittande;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från syftet och frågeställningar kring att synliggöra hur användandet av artefakten lärplatta i samband med specifika undervisningstillfällen påverkar barns rörelser inomhus. Studien har utgått från en kvalitativ forskning i form av rörelseundervisningstillfällen som planerats med en lärplatta tillsammans med sex barn på en förskola i Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. Hur specialpedagogiken har förändrats i styrdokumenten från 1998 till 2018.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Angelica Rasmusson; Rebecca Svensson; [2023]
  Nyckelord :Styrdokument; läroplanen; förskola;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att lyfta fram hur den specialpedagogiska professionen växt fram. Studien genomfördes i form av en innehållsanalys av läroplanerna från 1998, 2010, 2016 och 2018. Materialet sorterades med syfte att lyfta fram specialpedagogik. LÄS MER