Sökning: "Alexander Wickberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Wickberg.

  1. 1. Nyttan av Information Management En kvalitativ undersökning av komplexa organisationers informationshantering

    Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Alexander Wickberg; Anel Pasic; [2015-10-22]
    Nyckelord :information management; nyttorealisering; knowledge management; informationsarkitektur; interoperabilitet; informationskultur; IT management;

    Sammanfattning : The term information management refers to the systematic and responsiblemanagement of information so that the use of information contributes strategicallyto the organizational goals and gives individuals the access to make effective useof such information. The idea underlying information management is thatinformation is imperative for both organizations and individuals. LÄS MER