Sökning: "Riter i samhället"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Riter i samhället.

 1. 1. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER

 2. 2. Sekulariseringen i Sverige : religionens ställning i det moderna samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Havva Harmanci; [2010]
  Nyckelord :sekularisering; livsåskådning; kristendom; privatreligiositet;

  Sammanfattning : Förr hade religionen, i form av ”kyrkan mitt i byn” en given funktion i det svenska samhället. Kyrkan både organiserande och deltog i diskussioner om samhällets utveckling, ungdomens fostran, vård av äldre och sjuka och upprätthållandet av lag och ordning. LÄS MER

 3. 3. Döden är aldrig väntad : en intervjustudie kring synen på döden bland några personer i Hudiksvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Margareta Sjödin; [2007]
  Nyckelord :döden; begravning; övergångsrit; etik; upplevelse; existentiella frågor; meningen med livet; begravningsrit; sorg; memento mori;

  Sammanfattning : I mina intervjuer visade det sig att samtliga personer utom två inte var rädda för döden. Arlebrink skriver om psykologiska försvarsmekanismer och förnekande. Att döden inte kommer att drabba just mig, är ett exempel på en sådan mekanism. LÄS MER

 4. 4. Seder och sägner av Leonard Rääf : en studie i bröllop och dop

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ingela Holmström; [2006]
  Nyckelord :folkminne; folkloristik; Lenorad Rääf; Ydre; hembygdsforskning; övergångsriter; bröllop; dop; sägner; seder; traditioner; skrock;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att studera Leonard Rääfs nedskrivna sägner och kyrkliga kommentarer. Med detta arbete vill jag visa att många av sägner och seder har en kyrklig anknytning. LÄS MER