Sökning: "Anna Hedman"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Hedman.

 1. 1. Att upphöra med kriminalitet : En kvalitativ studie av livsstilskriminellas resa mot en livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hedman; Olivia Johansson; [2019]
  Nyckelord :livsstilskriminell; missbruk; sociala band; vändpunkt; rock bottom; känsla av sammanhang; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : I denna studie har fyra före detta livsstilskriminella intervjuats för att ta reda på vad som föranledde deras beslut att upphöra med en kriminell livsstil, hur respondenternas resa mot förändring sett ut samt vilka avgörande faktorer som funnits under processens gång.  Det är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har gjorts med personer som själva identifierat sig som före detta livsstilskriminella. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk ohälsa på sjukhus – En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Hedman; Maja Siversen Ljung; [2018]
  Nyckelord :Treatment; Mental Illness; Nurse; Hospital; Literature review; Bemötande; psykisk ohälsa; sjuksköterska; sjukhus; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är en växande patientgrupp. I denna litteraturöversikt ses psykisk ohälsa som ett vitt begrepp som rymmer både lindrigare former av psykisk ohälsa och inkluderar allvarligare psykiska tillstånd och diagnoser. Gemensamt är att dessa patienter får ett bristfälligt bemötande i kontakt med vården. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser och hantering av att leva med utmattningssyndrom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Hedman; Josefine Liljeholm; [2017]
  Nyckelord :Burnout professional; person; experience; Utmattningssyndrom; person; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ses som en definition av många begrepp. Under de senaste åren har psykisk ohälsa ökat bland Sveriges befolkning. Den sjukdom som ökat markant och bidragit till ohälsa är utmattningssyndrom. LÄS MER

 4. 4. Traducere ?i identitate cultural?: O analiz? a traducerilor literare ?i r?spndirii ideilor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rumänska

  Författare :Anna Hedman; [2015]
  Nyckelord :cultural hegemony; circualtion of ideas; symbolic capital; cultural identity; cultură hegemonică literary translation; capital simbolic; traducerea literară; traducere şi globalizarea; limbi dominante şi limbi dominate; capital literar; răspândirea ideilor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Jag vill inte vårda dig men jag måste" : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna-Karin Hedman; Ninni Lindström; [2014]
  Nyckelord :Nurses; experiences; self-injury; Sjuksköterskor; upplevelser; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökning av självskadebeteende som lett till sjukhusinläggning i Sverige har redovisats, vilket visar på ett behov av ökad medvetenhet och kunskap kring området. Beteendet är vanligast förekommande bland tonåringar och unga vuxna, och används som en strategi för att hantera emotionell smärta. LÄS MER