Sökning: "Attityder fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Attityder fysisk aktivitet.

 1. 1. Patientens upplevelser av förändringar av  levnadsvanor i den preoperativa fasen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Södervall Jönsson; Ida Vigren; [2019]
  Nyckelord :Alkoholstopp; förebyggande sjukgymnastik; levnadsvanor; nikotinstopp; preoperativt; upplevelser och viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som utgör de största riskfaktorerna för ohälsa idag är alkohol, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet. Preoperativt är det önskvärt att patienten befinner sig i bästa skick för att minska komplikationsriskerna. Det ställs idag inom vissa regioner krav på patienter att förändra sina levnadsvanor. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet : En studie om rörelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carolin Larsson; Therese Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskola; Miljö och pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra om pedagoger planerar rörelsestunder för barnen samt i vilka miljöer de gör det. Vi har arbetat inom förskolans verksamhet omkring 20 år och upplever att fysik aktivitet/ rörelse har getts mindre fokus på senare tid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER

 4. 4. Attityden till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om attityder till fysisk aktivitet på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kalle Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; attityder; ramfaktorer; integrering; fritidspersonal; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka personalen på fritidshemmet och skolledningens attityd till fysisk aktivitet, samt hur planering läggs upp för att integrera fysisk aktivitet inom fritidshemmets arena. Den metod som jag valt att använda mig är intervjuer med personalen som är jobbar inom fritidsverksamheten och även skolledningen för att få två olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Inaktiva äldres syn på vad som har betydelse för beteendet fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Brask; Gabriella De Basso; [2019]
  Nyckelord :Behaviour; successfull aging; physiotherapy; physical inactivity; retirement age; social cognitive theory; Beteende; framgångsrikt åldrande; fysioterapi; fysisk inaktivitet; pensionsålder; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i vårt samhälle ökar och alltfler äldre är fysiskt inaktiva, vilket kan ses som ett folkhälsoproblem. Att utforska inaktiva äldres syn på fysisk aktivitet kan bidra till värdefull kunskap när det gäller att stödja dessa personer till en ökad fysiskt aktiv livsstil. LÄS MER