Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 21 - 25 av 349 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 21. Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Seth; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Barnkonventionen; Barn; Våld; Misshandel; Barnmisshandel; Smärtrekvisit; Brottsbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. LÄS MER

 2. 22. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER

 3. 23. Barn i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Källander; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Barnperspektiv; Barns medborgarskap; Hemlöshet; Hemlösa barnfamiljer; Socialtjänsten; children s citizenship; children s perspective; convention on the right of the child; homeless children; homelessness; social service; children s best;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet i mötet med hemlösa barn. Genom fyra semi-strukturerade intervjuer med anställda på socialtjänstens boendeenhet undersöks hur handläggaren beskriver att hen arbetar med barnperspektivet utifrån delvis Barnkonventionen men även hur handläggaren tillgodoser barns rättigheter och medborgarskap. LÄS MER

 4. 24. Vi ungdomar har också åsikter att säga : En fenomenografisk analys av ungdomars perspektiv på delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Holm; Klara Laago; [2018]
  Nyckelord :Participation; children’s rights; adolescents; influence; participation ladder; Sweden; delaktighet; barns rättigheter; ungdomar; samhällspåverkan; delaktighetstrappa; Sverige;

  Sammanfattning : Alla barn har enligt barnkonventionen rätten att tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter. Därtill åligger det samhället ett ansvar att ta tillvara på de ungas engagemang och lyssna till deras synpunkter, idéer och förslag. LÄS MER

 5. 25. Familjecentralers arbete med Barnkonventionen : En kvalitativ intervjustudie ur de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Family center; United Nations; Children’s Convention; Implementation; Familjecentral; Förenta Nationerna; Barnkonventionen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of my research was to study the implementation of the UNs Convention on the Rights of the Child on different family centers in Sweden. I wanted to examine if the family centers had policies concerning the Children’s Convention that affected their daily work, and if not, how they managed the implementation through the daily work. LÄS MER