Sökning: "C-uppsats förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden C-uppsats förskollärare.

 1. 1. "Man får vara påhittig också" : En studie om hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Julie Malm; [2017]
  Nyckelord :Barnsyn; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn. Frågeställningarna var: Hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn? På vilket sätt beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på förskolan? I författarens c-uppsats framkom beteenden från förskollärare som väckte frågor kring om förskollärare är medvetna om sin barnsyn och barnsynens påverkan på arbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Pedagogernas betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan : Med fokus på lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gisela Renman; Lena Larsson; [2015]
  Nyckelord :lärmiljö; pedagog; matematik;

  Sammanfattning : I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan vilket också är vårt syfte.Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivinlärning, modersmål och modersmålsundervisning : Intervjustudie med pedagoger i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tobias Tapper; Jocelyn Israelsson; [2012]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; modersmål; förskoleklass; pedagogik; modersmålsundervisning; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fem olika förskoleklasser i olika områden med flerspråkiga elever och enspråkiga elever och intervjua sex olika förskollärare. Vi fokuserar på hur förskoleklasserna arbetar med läs- och skrivinlärning och modersmålsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i förskolan - Pedagogers tankar om möjligheter och svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Bauer; Petra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Integrering; Inkludering; Exkludering; Förskola; Pedagog; Barngrupp;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Inkludering i förskolan - Pedagogers tankar om möjligheter och svårigheter Inclusion in pre-school – Teachers’ thoughts about actabilities and difficulties. Författare: Petra Bauer och Petra Johansson Typ av arbete: C-uppsats 15 högskolepoäng Handledare: Kristian Lutz, Examinator: Marie Leijon Kurs: förberedande kurs i specialpedagogik, Malmö högskola Datum: 29 mars, 2011 Syfte Vi vill med vår undersökning få en bild av på vilket sätt pedagoger i förskolan arbetar mot en ”förskola för alla” . LÄS MER

 5. 5. Föräldrasamverkan ur ett förskollärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Lilian Veider; Sigrid Senghore; [2007]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; förskolan; förskollärare; uppfattningar; fenomenografi; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att få ökad insikt och kunskap kring föräldrasamverkan i förskolan. Vi har valt att undersöka och analysera föräldrasamverkan ur ett förskollärarperspektiv. LÄS MER