Sökning: "De tidiga skolåren"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden De tidiga skolåren.

 1. 1. Att utveckla läsförståelse med hjälp av bilder : En litteraturstudie om användningen av det multimodala verktyget bild i läsförståelseundervisningen i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Lundberg; Hanna Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att belysa hur bild kopplat till läsförståelseundervisning behandlas i forskning inom svenskämnet i skolans tidigare år. Syftet tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  Är upprepad, individuell lästräning av samma art den dominerande undervisningsmetoden för att utveckla läsförståelse, och i så fall den mest effektiva? Hur kan förutsättningar för elevers kognitiva utveckling i läsförståelseundervisningen skapas? och Hur påverkar det multimodala verktyget bild elevers läsförståelseinlärning i de tidiga skolåren?     Undersökningsmaterialet som använts i studien består av kvalitativa studier, statistiska undersökningar och till viss del designstudier. LÄS MER

 2. 2. Varför arbetar lärare med programmering i matematikämnet? : En kvalitativ studie kring lärares uppfattningar om programmeringsundervisningen i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :Programming; Mathematics; Primary School; Intentions; Digitalisation; Programmering; Matematik; Lågstadiet; Intentioner; Digitalisering;

  Sammanfattning : Programmering har tillkommit till läroplanen nyligen i den svenska skolan. Både skolan och vårt samhälle i stort går mot en alltmer digitaliserad vardag. Framtiden ställer högre krav på vår digitala kompetens och skolan behöver anpassa sig efter dessa behov. Programmering är en del av denna digitala kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. LÄRA UT KREATIVITET : Hur mellanstadielärare i sin undervisning kan bidra till att utveckla elevers kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :kreativitet; lärandeprocess; utbildning; mellanstadie;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) är det skolans uppdrag att utveckla elevers kreativitet. Ändå saknas konkreta förslag på hur detta ska implementeras. I samband med arbetet med en masteruppsats 2016 undersökte författaren av denna studie elevers kreativitet på mellan- och högstadiet vid en skola i Uppsala (Lundqvist, 2016). LÄS MER

 4. 4. Form eller funktion? : En studie av formalisering och funktionalisering i bokstavsinlärningsböcker för årskurs ett på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Kallur; Karoliina Perdén; [2020]
  Nyckelord :bokstavsinlärning; de tidiga skolåren; formalisering; funktionalisering; läromedel; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Man gör så mycket som man kanske inte själv förstår." : Språkförståelsefrämjande arbete i tidiga skolår.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Hagsköld; Eva von Post; [2020]
  Nyckelord :främjande språkförståelseundervisning; läsförståelsesvårigheter; scaffolding; språkförståelse; The Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Enligt läsmodellen The Simple View of Reading (L = A x S) är både avkodning och språkförståelse avgörande för en god läsförståelse. Elever med svag språkförståelse upptäcks sällan före mellanstadiet, då textinnehållet i de lägre skolåren inte ställer så höga krav på elevernas förståelse av skrivet språk. LÄS MER