Sökning: "Desiree Arksund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Desiree Arksund.

 1. 1. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande specialpedagogiska insatser i ett social utsatt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Desirée Arksund; [2016]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; KASAM; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; socialt utsatta områden; elevhälsa; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur specialpedagoger i ett socialt utsatt område arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt tolkar begreppen hälsofrämjande och förebyggande. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i detta område. LÄS MER