Sökning: "Dog assisted interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Dog assisted interventions.

 1. 1. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. En hjälpande tass : En kvalitativ intervjustudie om hundens bidrag till socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Norlin; Caroline Claesson; [2020]
  Nyckelord :dog-assisted interventions; social work; therapy dogs; working alliance; established methods; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Lina Norlin & Caroline Claesson Title: Lending a helping paw – a qualitative interview study on dogs contribution to social work Supervisor: Olof Pavalder Assessor: Nataliya Thell The aim of this study was to gain a deeper understanding of dog-assisted interventions in social work, seen from the practitioners experiences. In addition we wanted to shed light on the method and its contribution to social work. LÄS MER

 3. 3. Vårdhund som omvårdnadsåtgärd och dess effekter på demenssjuka personer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Monika Motyczynski; Niklas Chiglinsky; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Djurassisterad terapi; Effekter; Kvantitativ litteraturstudie; Omvårdnadsåtgärd; Vårdhund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är obotliga sjukdomar där omvårdnadsåtgärder harhög prioritet i behandling av sjukdomsbilden. Djurassisterad terapi (DAT) är enomvårdnadsåtgärd vars effekter länge har diskuterats och tvistats om.Socialstyrelsen anser att effekterna av DAT inte är tillräckligt entydiga. LÄS MER

 4. 4. Social tjänstehund på uppdrag av elevhälsan : Elever och hundförares upplevelser av hundassisterad intervention som särskilt stöd vid långvarig skolfrånvaro.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linn Karrin; Nina Lenngren; [2020]
  Nyckelord :extended school absences; mental illness among students; student health; special assistance; canine-assisted intervention; therapydog; dog handlers; experience; långvarig skolfrånvaro; psykisk ohälsa hos elever; elevhälsa; särskilt stöd; hundassisterad intervention; social tjänstehund; hundförare; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har det rapporterats en ökning bland barn och unga av psykiatriska diagnoser. En ökning av psykiska- samt psykosomatiska besvär hos ungdomar i åldern 13-15 år har konstaterats. Den upplevda skolmiljön ses som en stark koppling till elevernas ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Vårdhundens betydelse i demensvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma E. Larsson; Ulrika Lindespång; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett progredierande sjukdomstillstånd som leder till psykiska och sociala funktionsnedsättningar. I takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre ställs högre krav på omvårdnaden och behandlingar.  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas av vårdhundsterapi. LÄS MER