Sökning: "Elisabet Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Elisabet Nilsson.

 1. 1. Förändring- en del av vardagen - en undersökning om uppfattningar hos olika aktörer i förskolan angående förändringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ekdahl; Elisabet Nilsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förändringsarbete; förändringsagent; process; utveckling;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Genom detta arbete vill vi skapa en ökad medvetenhet kring vilka kompetenser och kunskaper olika aktörer i förskolan har om förändringsarbete. Detta i sin tur skulle kunna bidra till bättre ingångar i utvecklingsprocesser på olika nivåer. LÄS MER

 2. 2. Pekboken i förskolan : en undersökning om pedagogers förhållningssätt till pekböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elisabet Nilsson; Vanja Svensson; [2013]
  Nyckelord :förskola; pekbok; läsa; leksak;

  Sammanfattning : Vårt resultat visar att pekboken har en hög status och används i verksamheten på de förskolor som varit med i undersökningen. Den finns tillgänglig för barnen att läsa själv eller tillsammans med någon vuxen. Pekboken inspirerar barnen till att leka lekar,men den kan också användas som ett föremål i barnens lek. LÄS MER

 3. 3. Elproduktion ur låggradig värme : Tillämpningsmöjligheter vid Skellefteå Kraft ABs kraftvärmeverk Skogsbacka i Lycksele

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jenny Elisabet Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Energiteknik; spillvärme; rökgaskondensering; kraftvärme; elproduktion;

  Sammanfattning : SammanfattningI ett kraftvärmeverk binds en stor del energi i de varma rökgaserna. Genom att installera rökgaskondensering kan energi från röken tillvaratas. På kraftvärmeverket Skogsbacka i Lycksele har man tittat på möjligheterna att installera rökgaskondensering. LÄS MER

 4. 4. Förvaltning av ödekyrkogården - ett skötselförslag till ödekyrkogårdarna i Hyringa, Längnum och Malma socknar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Elisabet Nilsson; [2012-10-03]
  Nyckelord :churchyard; management proposal; landscape; biodiversity; cultural environment; kyrkogårdar; ödekyrkogårdar; landskapsvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2012.... LÄS MER

 5. 5. Rör sig elever tillräckligt mycket? : En studie om pojkar och flickors fysiska aktivitet på fyra olika skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Josefin Andersson; Elisabet Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Physical activity; pupils health; pedometers; schoolyard; Fysisk aktivitet; elevers hälsa; stegräknare; skolgård;

  Sammanfattning : Syftet med denna  studie  är  att undersöka  i vilken utsträckning barns  fysiska  aktivitet under skoltid  uppfylls  gentemot  dagens  hälsorekommendationer. Metoden  som  användes  var  av kvantitativ  ansats  genom  studie  med  stegräknare  och  observation. LÄS MER