Sökning: "Emelie Skog"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emelie Skog.

 1. 1. Muntlighet i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Remgren; Emelie Skog; [2016]
  Nyckelord :Bedömningsmatris; Lyssnande; Lärande bedömning; Muntlig framställning; Muntlighet; Nationellt prov; Svenska; Ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur verksamma lärare i svenska arbetar med, och bedömer, muntlighet i årskurs 1 på gymnasiet. Våra forskningsfrågor är: Vilken eller vilka ämneskonceptioner utgår lärare ifrån vid undervisning kring muntlighet i svenska 1? Hur arbetar lärare inför och under den muntliga delen av det nationella provet i svenska 1? Upplever lärare att det finns svårigheter kring bedömningen av den muntliga delen av det nationella provet i svenska 1, och i så fall vilka? Vilka bedömningsmetoder (utöver de som används vid nationella provet) används vid muntlig framställning inom svenska 1 och vilka kompetenser är det som bedöms genom dessa metoder? Vi har gjort en empirisk undersökning med kvalitativa intervjuer och materialet består av fyra informanter som undervisar i svenska på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Grundskoleelevers icke-kognitiva kunskaper : En uppgift för socialpedagogen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Broo; Victoria Skog; [2014]
  Nyckelord :Non-cognitive skills; socialization; safe school environment; social pedagogy; elementary school; policy documents.; Icke-kognitiva kunskaper; socialisering; trygg skolmiljö; socialpedagogik; grundskolan; styrdokument.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har genomgått stora förändringar, samhället ställer andra krav på dagens unga och internationella mätningar visar att svenska elever presterar sämre i skolan. Forskning har visat på att icke-kognitiva kunskaper spelar stor roll för framtidsutvecklingen samt för utvecklingen av kognitiva kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk analys – kostnadseffektiv anpassning av skogsbruket med hänsyn till rennäringen : en fallstudie om Norsjö Distrikt, Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Emelie Nordin; [2013]
  Nyckelord :Intervjuer; enkät; rennäringen; samebyar; skogsskötselåtgärder; samråd; hänsyn; ekonomisk optimering; pareto;

  Sammanfattning : Förutsättningarna för skogsbruk och rennäring skiljer sig mycket från varandra, likaså markanvändningen och synen på hur skogsmarken bäst skall användas. Detta har lett till återkommande konflikter mellan skogsbruket och rennäringen. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av symtom på depression hos patienter med hjärtrytmrubbningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Jarl; Lisa Skog; [2011]
  Nyckelord :Depressiv sjukdom; hjärtarytmi; MADRS-S;

  Sammanfattning : Cardiac arrhythmias and heart diseases can result in a limited performance capacity which could lead to anxiety and depression. Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence of symptoms of depression among patients with cardiac arrhythmias. LÄS MER

 5. 5. Varför lämnar maskinförare skogsbranschen?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Emelie Bergquist; [2009]
  Nyckelord :skogsmaskinförare; avgångar; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Resignations are common in all business sectors and can also be found among forest machine operators in the forest business. As the industry today faces a lack of forest machine operators it is justified to determine why machine operators choose to quit their jobs. LÄS MER