Sökning: "Emma Swahnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Swahnberg.

  1. 1. Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Mikael Löfgren; Emma Swahnberg; [2019]
    Nyckelord :ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; upplevelse; kritiskt sjuk patient; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt ställer höga krav på ambulanssjuksköterskan. Vården sker ofta i en varierande miljö där det kan vara svårt att skapa ett bra vårdrum och resurserna är begränsade. LÄS MER