Sökning: "Förskollärare MDH"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade orden Förskollärare MDH.

 1. 1. Samverkan i förskolan : Utvecklingspunkter för att höja kvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Lundberg; Jessika Spång; [2022]
  Nyckelord :Samverkan; förskollärare; vårdnadshavare; utvecklingspunkter; utvecklingsekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka utvecklingspunkter det finns för att höja kvalitén på samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vår nyfikenhet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då förskollärare uttryckt svårigheter kring samverkan. LÄS MER

 2. 2. Barns språkutveckling i förskolan : -En kvalitativ studie om det språkutvecklande arbetet utifrån förskollärares beskrivningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Fredin; Daniella Larsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur några förskollärare beskriver sitt arbete med språkutveckling i förskolan och hur de planerar sin fysiska lärmiljö. I studien har en kvalitativ forskningsansats använts och som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer utförts. LÄS MER

 3. 3. "Den fysiska miljön är egentligen allting" : En kvalitativ studie om den fysiska lärmiljön inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Fällström Friebe; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Fysisk lärmiljö inomhus; Intra-aktivt perspektiv;

  Sammanfattning : Den fysiska lärmiljön inomhus lyfts fram som viktig i de styrdokument som förskollärare ska förhålla sig till. Det framkommer dock inte hur miljön ska organiseras för att på bästa sätt leda till utveckling och lärande hos barnen. LÄS MER

 4. 4. Förskolans arbete med barn som far illa i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zina Almadani; Klöpper Elina; [2022]
  Nyckelord :försummelse; misshandel; anknytningsteori; förskola; orosanmälan.;

  Sammanfattning : Detta är en studie som syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att identifiera barn som far illa i hemmet samt hur de bemöter vårdnadshavare i samband med en orosanmälan. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare som har erfarenhet av barn som misstänks fara illa i hemmet, med anledning att få ett så nyanserat resultat som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Förskolans lärmiljö ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lärmiljön ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christine Chisenga Anderssson; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; lärmiljö; förskola; genussystem;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersökte förskollärarnas uppfattningar om hur lärmiljön kan organiseras ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor handlade om förskollärares uppfattning om sitt arbete med genus, hur de beskriver inomhusmiljön och hur de arbetar för att motverka könstereotypa mönster. LÄS MER