Sökning: "Gångfartsområde"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Gångfartsområde.

 1. 1. Skvallertorget i Norrköping : en studie av fotgängarnas användning av torget och shared space betydelse för platsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2016]
  Nyckelord :fotgängare; gångfartsområde; shared space; Skvallertorget; trafiklösning;

  Sammanfattning : Skvallertorget i Norrköping gick från att vara en femvägskorsning till att vara shared space och är numera reglerat som gångfartsområde. Uppsatsens syfte är att förklara begreppen shared space och gångfartsområde samt att visa hur trafikregleringarna påverkat användningen av Skvallertorget. LÄS MER

 2. 2. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peyman Saramolki; [2016]
  Nyckelord :Dragarbrunnsgatan; gångfartsområde; shared space; stadsplanering; modernism;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar sektioner av Dragarbrunnsgatan i Uppsala, med sin utformning som gångfartsområde. Reglerna som ger fotgängare företräde över motorfordon och cyklar med en hastighetsreglering till gångfart kan anses vedertaget i avseende hierarkin vid dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Grön-blå gator : en undersökande studie över möjligheterna att använda regnbäddar i gatumiljöer - med utgångspunkt i ett gestaltningsförslag för Vasagatan i Kristianstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Wille Helmbold; [2016]
  Nyckelord :regnbäddar; biofilter; hållbar dagvattenhantering; landskapsarkitektur; rain gardens; bio-retention; sustainable stormwater management; landscape architecture;

  Sammanfattning : I miljöer som till hög andel utgörs av hårdgjorda ytor kan regnvatten inte infiltrera ned i marken som normalt, utan stora mängder blir istället till dagvatten. Hanteringen av dagvatten sker idag generellt genom att det transporteras iväg via brunnar och underjordiska ledningar till reningsverk och recipienter utanför städerna. LÄS MER

 4. 4. Vem tar plats i det delade utrymmet? : en studie av rörelsemönster utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Hammar; [2016]
  Nyckelord :Dragarbrunnsgatan; genus; gångfartsområde; observation; rörelsemönster; trafikintegration;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen utgår från att vi lever och verkar i ett samhälle med tydliga köns- och maktstrukturer, en så kallad genusordning. Dessa strukturer kan påverka hur människor rör sig i och använder staden. LÄS MER

 5. 5. Utformning av gångfartsområden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Emelie Norén; [2015]
  Nyckelord :Gångfartsområde; fotgängare; trafiksäkerhet; utformning; möblering; beläggning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today there is a push towards creating vibrant cities where the status of pedestrians and vehicles in the traffic environment is more equal. One possible way of enabling this is to introduce walking pace areas, where drivers must keep walking speed and also must give way to pedestrians. LÄS MER