Sökning: "hållbar dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 2. 2. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Volter; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering vid flaskhalsområden : Klimatförändringar och vägen mot hållbar dagvattenhantering i Bollnäs

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Linnéa Jonsson; Amanda Leima; [2020]
  Nyckelord :stormwater; climate change; bottlenecks; stormwater management; dagvatten; klimatförändring; dagvattensystem; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Flooding from extreme rainfall is already taking place today in Sweden's urban areas. In order tocreate sustainable stormwater management that reduces the risk of flooding, various factorsshould be taken into account such as the choice of method for management. Bottlenecks in thestormwater system mean wells with undersized outlet pipes. LÄS MER

 4. 4. Multikriterieanalys för val av hållbar dagvattenhantering med fokus på skyfall och tillgänglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Selin; [2020]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; multikriterieanalys; skyfall; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När naturlig mark bebyggs kan regn- och smältvatten inte infiltrera ned i marken och kommer istället rinna av längs ytan. Detta vatten kallas dagvatten och kan leda till problem i samhället om det inte omhändertas. LÄS MER

 5. 5. Med plats för dagvattnet : ett gestaltningsförslag för Eriksbergsparken och Västertorg i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Paulin Thorsell; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar dagvattenhantering; öppna dagvattensystem; multifunktionell yta;

  Sammanfattning : Ett hållbart hanterande av dagvatten blir allt viktigare när städer förtätas och en mer intensiv nederbörd väntas till följd av klimatförändringar. Konkurrens om utrymme är vanligt i städer och öppna dagvattenlösningar kan ofta kombineras med skapandet av attraktiva miljöer, vilket ger landskapsarkitekter en viktig roll. LÄS MER