Sökning: "hållbar dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. The superior option for stormwater management : A case study of Årstafältet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Andreas Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; NBS; conventional drainage system; Sustainable urban drainage systems; Årstafältet;

  Sammanfattning : Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. LÄS MER

 2. 2. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2021]
  Nyckelord :skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. LÄS MER

 3. 3. Hållbar användning av marksten i utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Bordes; Mikaela Lindell; [2021]
  Nyckelord :marksten; marktegel; betongmarksten; natursten; miljöpåverkan; dagvattenhantering; materialfunktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Planeringsstöd för kartläggning av lämpliga placeringar för blågröngrå system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Pehrsson; [2021]
  Nyckelord :blågrön infrastruktur; fysisk planering; geografiska informationssystem; hållbar dagvattenhantering; rumsligt beslutsstöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsförslag för minskad spridning av mikroplaster från konstgräsplaner till vattenmiljöer. : risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Mikroplast; konstgräsplaner; öppna dagvattenlösningar; hållbar dagvattenhantering; vattenmiljöer; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Mikroplaster är svårnedbrytbara partiklar av syntetiska och icke-syntetiska polymerer i storleksspannet 1 nanometer till 5 millimeter och grupperas ofta som primära (producerade) och sekundära (fragmenterade). Upptäckten att dagvattnet kan vara en betydande källa till mikroplastutsläpp i akvatiska miljöer och konstgräsplaner och i synnerhet fyllnadsmaterialet (gummigranulat) har utpekats som en betydande bidragande orsak till mikroplastutsläpp. LÄS MER