Sökning: "Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation.

 1. 1. AKK och TAKK i förskolan : ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Madeleine Kjellberg; Therés Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Alternativ och kompletterande kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Specialpedagogisk insats; inkluderande förhållningssätt; Språkutveckling; Språkstörning; Sen språkutveckling; Normal Språkutveckling; Didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Att bidra med kunskap om hur och varför verksamma pedagoger väljer att använda AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla barn i svensk förskola. Studiens fokus är att analysera arbetet med AKK/TAKK utifrån de didaktiska frågorna. LÄS MER

 2. 2. Alternativ kommunikation på förskolan : "fler kanaler att kommunicera"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lidman Ellinore; [2020]
  Nyckelord :Augmentative and alternative Communication; Communication; AAC; Unaided systems; Aided system; Preschool; Preschool teachers; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk AKK; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Talet är något som många människor tar för givet, men för en del barn och vuxna är detta något som inte är lika självklart. Människor med språksvårigheter kan få hjälp och denna hjälp kan börja redan i förskolan. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsbegrepp av olika hjälpmedel som kompletterar talet. LÄS MER

 3. 3. AKK, för vems skull? : En kvalitativ studie som undersöker barn och förskollärares uppfattningar kring AKK i förskolan. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Eklund; Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsvariation; neurotypiska barn; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation; barns perspektiv; barnperspektiv; vuxencentrerad kommunikation; barncentrerad kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om kommunikation utifrån det kommunikativa hjälpmedlet AKK i förskolan. Detta genom att inta ett barns perspektiv och ett barnperspektiv för att få både barnens och förskollärarnas uppfattningar utifrån forskningsfrågorna. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers arbete med kommunikation : En studie om alternativ kompletterande kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Alternativ kompletternade kommunikation; förskola; TAKK; GAKK; inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ etnografisk studie där syftet med studien är att synliggöra vilka och i vilken mån pedagoger inom förskolan, använder olika metoder för att skapa möjligheter till en kommunikativ och inkluderande miljö för alla barn. Lärande sker ofta i sociala sammanhang där alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kan skapa förutsättningar för individen, gällande sociala kompetenser, ökat självförtroende samt välmående. LÄS MER

 5. 5. AKK för barn med NPF i förskolan: Förhållningssätt hos pedagoger

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Soneson; Therese Spolander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grunden till denna uppsats och den genomförda studien utgår från våra personliga intressen inom ämnet och dessutom att det finns en kunskapslucka och brist på forskning inom ämnesområdet. Syftet med denna studie var att fånga in pedagogers olika synsätt och arbetssätt kring Alternativa Kompletterande Kommunikation (AKK) och barn med Neuropsykiatriska Funktionsvariationer (NPF). LÄS MER