Sökning: "Gunilla Hägglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunilla Hägglund.

 1. 1. "Jag har ju ingen mer tid än den tid jag är här" : Förskollärares uppfattningar och erfarenheter av barngruppers storlek i relation till förskolans uppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Axelsson; Gunilla Hägglund; [2016]
  Nyckelord :barnets bästa; barngrupp; barngruppers sammansättning; barngruppers storlek; förskola; förskollärares arbetssituation; förskollärares uppdrag; förskollärares uppfattningar; kvalitet i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring barngruppers storlek i förskolans verksamhet i relation till förskollärares uppdrag. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i en kommun i Västernorrland, för att på så sätt undersöka förskollärares uppfattningar av barngruppers storlek och vad som påverkar yrkesgruppen i utförandet av förskolans uppdrag. LÄS MER

 2. 2. En kritisk diskursanalys av genusrepresentationen i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Malva Holmberg; Carolina Hägglund; [2012]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; the hegemonic masculinity; liberal feminism; gender structures; Veckans Affärer.; Kritisk diskursanalys; den hegemoniska maskuliniteten; liberalfeminism; genusstrukturer; Veckans Affärer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka ifall män och kvinnor representeras på lika eller olika sätt i en svensk branschtidning. Syftet har även inkluderat att studera ifall det har skett någon förändring i denna representation över tid. Därför har undersökningen innefattat ett tidsperspektiv. LÄS MER