Sökning: "Hans Gunnerdal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Gunnerdal.

 1. 1. ”Ohistoriskt mög” - Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hans Gunnerdal; Kristoffer Håkansson; [2010]
  Nyckelord :historiedidaktik; historiemedvetande; historisk empati; kontrafaktisk historia; counterfactual history; historical consciousness; historical empathy; history didactics;

  Sammanfattning : Vi ville undersöka några svenska gymnasielärare i historias attityder till att låta sina elever arbeta kontrafaktiskt. Vilka svårigheter de ser med arbetet, hur de arbetar eller kan tänka sig att arbeta med det och om de såg några specifika för- eller nackdelar jämfört med mer traditionell undervisning? För att ta reda på detta utförde vi kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare. LÄS MER

 2. 2. Ryssland: en fallstudier av Rysslands demokratiska ansatser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Van Dam; Hans Gunnerdal; [2009]
  Nyckelord :Transitionsland; Statsvetenskap; Ryssland; Demokrati; Sovjetunionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att söka efter orsaker till varför Ryssland inte är mer demokratiserat. Slutsatserna är att Ryssland är idag ett icke fritt land som endast på ytan är en demokrati med få likheter med demokratistater i Europa. Vi finner att aktörer har spelat avgörande roll i demokratiseringen. LÄS MER