Sökning: "Hedda Sahlin Ekberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hedda Sahlin Ekberg.

  1. 1. Blind utbildning - blind kår - En kvalitativ studie om hur svenska journalistutbildningar inkluderar etnicitet i styrdokument

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Hedda Sahlin Ekberg; Nora Adin Fares; Parastoo Saeidi; [2020-02-21]
    Nyckelord :etnicitet; etnisk mångfald; mångfald; genus; styrdokument; Ethnicity; ethnic diversity; diversity; gender; regulatory documents;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine if ethnic diversity is included in the regulatory documents of Swedish journalism educations. It will also examine how the prevalence of ethnic diversity changes over the time. LÄS MER