Sökning: "Inger Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Inger Maria.

 1. 1. Läsutvecklande arbete genom olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Mårtensson; Maria Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; lärarens förhållningssätt; lässtrategier; läsutveckling; textsamtal; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem verksamma lärare väljer läsinlärningsmetod, hur de motiverar sina metodval samt vad som anses främja elevers läsutveckling. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av vårt resultat är det syntetiska- och analytiska perspektivet på läsinlärning, Reciprocal Teaching, litterära föreställningsvärldar samt stöttning. LÄS MER

 2. 2. It takes two to tango : En studie av kunders inflytande på varumärken inom reseindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Maria Strannelid; Charlotte Stenström; [2017]
  Nyckelord :Customer; Brand; Digitalization; Travel Industry; Brand Identity; Kunden; Varumärket; Digitaliseringen; Reseindustrin; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att klargöra och analysera kundens inflytande på varumärken inom reseindustrin. Med detta syfte som bakgrund formuleras följande tre forskningsfrågor med fokus på reseindustrin: Vad utmärker kundens roll? Vad innebär digitaliseringen för företagens sätt att arbeta med varumärken? Hur kan kunden påverka ett varumärkes identitet? Metod Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, som har en deduktiv ansats med induktiva inslag. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan prestationsmåttoch måluppfyllelse i callcenters

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Maria Larsson; Inger Sundblad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rimligt tvivel? : En studie om historievetenskaplig stringens i en juridisk kontext

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Maria Bek; [2014]
  Nyckelord :Härjedalsmålet; Renbetesmålet; Sami; Prescription of time immemorial;

  Sammanfattning : What happens when historical theories are used as evidence in a trial? Is it possible for historians to use their own scientific tools when acting as participants in a juridical process? And how do judges deal with historical evidence? The aim of this study is to answer these questions by analyzing a specific trial, known as “Härjedalsmålet”. Härjedalsmålet was a court case about the Sami people’s right to let their reindeer graze on private property grounds in Härjedalen during the winter season. LÄS MER

 5. 5. Med fokus på algebra och ekvationer : Attityder och lösningsstrategier på gymnasiets studieförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ingelman-Sundberg; Inger Wingård; [2013]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; gymnasieelever; fokusgrupper; algebra; ekvationslösning;

  Sammanfattning : Vår studie bygger på  fokusgruppintervjuer gjorda med elever vilka går första året på gymnasiet på studieförberedande program. Vi har riktat in oss på området ekvationer och algebra. LÄS MER