Sökning: "Inkorporering"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Inkorporering.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 2. 2. "Ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran" : Om barnkonventionens artikel 18 och den ogifta faderns vårdnadsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Svensson Åström; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsansvar; Gemensam vårdnad; Barnkonventionen; Inkorporering; Barns rättigheter; Mänskliga rättigheter; Familjerätt;

  Sammanfattning : Artikel 18 i barnkonventionen behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18. LÄS MER

 3. 3. Kriterierna för lämplig vårdnadshavare : En studie i samband med inkorporeringen av bankonventionen i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Manas Lubbad; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnets vilja; Lämplig vårdnadshavare; Barnkonventionen; Inkorporering; Vårdnadsutredning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Egendomsskyddet vid tvångsvisa fastighetsregleringar mellan åren 1996 och 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ruth Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd; regeringsformen; Europakonventionen; fastighetsreglering; tvångsvis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe to what extent property rights in the European Convention on Human Right and the Swedish Constitution of Law affect procedures according to the Property Formation Act Ch. 5. Especially when a property owner applies for a cadastral procedure without an agreement from the other parties. LÄS MER

 5. 5. Lagförändringen som kan förändra idrottens elitförberedande verksamheter : En kvalitativ studie om hur barnrättsexperter inom idrotten och elitförberedande fotbollsföreningar resonerar kring barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tom Stahre; Viktor Bobin; Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :selektering; barnrätt; barnkonvention och svensk lagstiftning; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning kan påverka elitidrottens verksamheter. Studien tog sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori som syftar till att förklara sambandet mellan resultatet och de olika villkoren som påverkar inträdet av lagstiftningen. LÄS MER