Sökning: "integrativ litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden integrativ litteraturstudie.

 1. 1. En litteraturstudie om effekt och betydelse av medicinsktekniska hjälpmedel för gravida kvinnor med typ 1 diabetes

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carin Sundberg; Camilla Andersson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; graviditet; CGM; CSII; closed-loop; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av medicinsktekniska hjälpmedel vid typ 1 diabetes kan underlätta för att uppnå god glukoskontroll. För kvinnor med typ 1 diabetes som är gravida eller planerar att bli gravida är glukoskontrollen extremt viktigt för att minska risken för komplikationer hos både modern och fostret. LÄS MER

 2. 2. Varför uteblir patienter med diabetes från ögonbottenfotografering? : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sonja Hedfors; Sandra Tersmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vänskapsrelationer mellan barn bör främjas, men hur? : En integrativ litteraturstudie om vad som anses främja barns möjligheter att bilda vänskapsrelationer med andra barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Evenlina Hildorsson; Olivia Regnander; [2019]
  Nyckelord :attitude change; children; friendship formation; health promotion; attitydförändring; barn; hälsofrämjande arbete; vänskapsbildning;

  Sammanfattning : Vänskapsrelationer mellan barn är viktiga för barns hälsa, utveckling och välmående och bör därför främjas. Något som kan utgöra ett hinder för att vänskap ska kunna bildas är barns attityder. LÄS MER

 4. 4. Överrapportering mellan personal på intensivvårdsavdelning- en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Daisy Vikman; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; Överlämning; Överrapportering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter har rätt till en trygg och säker vård. Forskning visar att överrapportering är ett riskområde relaterat till patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Intensivvårdspersonal vidareförmedlar patientinformation till andra personer i teamet. LÄS MER

 5. 5. Tre myndigheter, en uppdragsgivare : En integrativ litteraturstudie om hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens och socialtjänstens interprofessionella samverkan för ett förbättrat omhändertagande vid våld i nära relationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Falk; Martin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ettåterkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten ochsocialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar,oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell ellerreligiös bakgrund. LÄS MER