Sökning: "Isabelle Ruscic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Ruscic.

  1. 1. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
    Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER