Sökning: "Islamofobiska tendenser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Islamofobiska tendenser.

 1. 1. Islamofobi i västvärlden - ett skolproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mauritz Andersson; [2020]
  Nyckelord :främlingsfientlighet; islam; islamofobi; lärarstrategier; motverkan; muslimer; rasifiering; rasism; religiös tillhörighet; xenofobi; öppenhet; värderingar;

  Sammanfattning : Det följande arbetet är en kunskapsöversikt som ämnats åt att utforska vad forskning säger om hur man kan hantera och motverka islamofobi i skolsituationer. Frågan som utforskas är didaktiskt relevant och utformad på följande sätt: ”Hur kan man som lärare, enligt forskning, motverka islamofobi i skolsituationer?” Innan forskningen kring det didaktiska utforskas ges en kort inblick i hur islamofobi utvecklats i västvärlden under 2000-talet. LÄS MER

 2. 2. ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stellan Karlsson; Therese Lindblom; [2014]
  Nyckelord :islamofobi; rasism; konflikthantering; högstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” - en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skola Författare: Therese Lindblom, Stellan Karlsson Termin och år: VT14 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Bengt Jacobsson Examinator: Lisa Wiklund Rapportnummer: VT14-1120-14 Nyckelord: islamofobi, rasism, konflikthantering, högstadiet, lärare Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur högstadielärare i Göteborg förhåller sig till begreppet islamofobi och hur de tänker kring konflikter med islamofobisk grund bland elever. Frågeställningar: • Hur definierar de tillfrågade lärarna islamofobi? • Hur anser de tillfrågade lärarna att islamofobi bör bemötas? • I vilken utsträckning ser de tillfrågade lärarna islamofobi i skolan som ett problem? • I vilken utsträckning upplever de tillfrågade lärarna att de förberetts för att bemöta konflikter av islamofobisk karaktär? För att få svar på syfte och frågeställningar använde vi en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade respondentintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Islam i religionsboken : hur har islam och muslimer skildrats i läroböcker i religionskunskap på gymnasiet?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Håkan Yaglikcilar; [2013]
  Nyckelord :Islam; islamofobi; läromedel; muslimer; orientalism; civilisationernas kamp;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur islam har skildrats och hur muslimer har porträtterats i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan mellan åren 1994-2010. Vidare är syftet att se hur läromedlen stämmer in med teorin om Eurabien samt de analyser som Edward Said och Samuel Huntington gör. LÄS MER

 4. 4. Hotfulla Män I Skägg. Ett experiment om framingeffekter och islamofobiska tendenser.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Soheyl Parsa; [2010-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intolerans? En fallstudie bland unga på temat sexuella minoritetsgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Hanna Westman; [2007]
  Nyckelord :sexuella minoritetsgrupper; intolerans;

  Sammanfattning : Våren 2006 infördes lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. I lagtexten framgår tydligt att kränkning och diskriminering inte får förekomma på grund av sexuell läggning. LÄS MER