Sökning: "JavaScript"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade ordet JavaScript.

 1. 1. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 2. 2. Visualisering av data med tekniken heatmaps : En jämförelsestudie mellan javascriptsbiblioteken Heatmaps.js och D3.js imätning av renderingstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Törnblom; [2021]
  Nyckelord :Datavisualisering; heatmap; Heatmap.js; D3.js; Leaflet.js;

  Sammanfattning : I dagens samhälle cirkulerar det data överallt och den här datan används för att genomföra besult, både för orginisationer och privatpersoner. Men mycket data ä rsvår att förstå i ens grundliga form, genom att förenkla den underlätta förståelsen och ökar besultagandet. LÄS MER

 3. 3. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 4. 4. Visuell skalbarhet hos webbaserade heatmaps : En jämförande studie av JavaScript-baserade ramverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :William Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Datavisualisering; heatmap; visuell skalbarhet; Vue.js; React.js;

  Sammanfattning : Datavisualisering innebär förmågan att omvandla rådata till en visuell form. Visualiseringen medför fördelen att data blir enklare att tolka. En form av datavisualiseringsteknik är Heatmaps. Heatmaps används bland annat till att visualisera geospatial COVID-19 data i syfte att successivt tolka denna. LÄS MER

 5. 5. Comparative Analysis of Ant Colony Optimization and Genetic Algorithm in Solving the Traveling Salesman Problem

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Hatem Mohi El Din; [2021]
  Nyckelord :Ant colony optimization; genetic algorithm; metaheuristics; javascript; python; C#;

  Sammanfattning : Metaheuristics is a term for optimization procedures/algorithms that can be applied to a wide range of problems. These problems for which metaheuristics are used usually fall in the NP-hard category, meaning that they cannot be solved in polynomial time. This means that as the input dataset gets larger the time to solve increases exponentially. LÄS MER