Sökning: "Joakim Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Joakim Gustafsson.

 1. 1. ”Jag försöker nog liksom att lära känna dem och hitta det som behövs för dem”: Intervjuer med grundskollärare om pedagogiska strategier för elever med autism ur ett inkluderande perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Bovin; Joakim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: kunskapsutveckling, autism, inkludering, pedagogiska strategier, anpassningar, delaktighet, förhållningssätt, specialpedagogik. Goda kunskaper om vad som stödjer elever med autism är av stor vikt i dagens skola. LÄS MER

 2. 2. The role of the local business climate for self-employment among immigrants. : -  A cross-sectional study between Swedish municipalities.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Matilda Gustafsson; Joakim Olsson; [2018]
  Nyckelord :Self-Employment; Business Climate; Immigrants; Natives;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between the local business climate and the share of self-employed immigrants in Sweden on a municipal level. These results are then compared to the relationship between the local business climate and the share of self-employed natives. LÄS MER

 3. 3. Användning av NoSQL- och Relationsdatabaser : En undersökning av användarvänlighet och inverkan på arbetseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Joakim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :användarvänlighet; arbetseffektivitet; blandad användning; databas; datamodell; deduktiv; fallstudie; informatik; kandidat; kvalitativ; noSQL-databas; relationsdatabas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att klargöra hur användarvänligheten ser ut för NoSQL- respektive Relationsdatabaser samt hur arbetseffektiviteten kan påverkas av dessa datamodeller. Denna problematik har belysts med forskningsfrågan ”Hur skiljer sig användarvänligheten mellan NoSQL-databaser och Relationsdatabaser, och vad fås för inverkan på arbetseffektiviteten vid en blandad användning av de två datamodellerna?” samt underfrågan ”Hur påverkar respektive datamodells användarvänlighet arbetseffektiviteten?”. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar i riskzon : - En kvalitativ studie om faktorer som enligt personal inom socialtjänst och HVB kan främja en positiv utveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Joakim Gustafsson; Jessica Holmberg; [2017]
  Nyckelord :HVB-hem; KASAM; riskfaktorer; skyddsfaktorer; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är fenomenologisk. LÄS MER

 5. 5. Sociala problem i brev från kolonien – En kvalitativ textanalys av hiphoptexter frånNorrlands landsbygder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Richard Forsman; Joakim Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Sociala problem; landsbygder; hiphop; etablerade och outsiders; territoriell stigmatisering; skam; mobilisering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vilka sociala problem på de norrländskalandsbygderna som skildras i svenska hiphoptexter, hur de framställs samt på vilket sätt dekan förstås. För att besvara uppsatsens syfte tillämpades en kvalitativ innehållsanalys för attsystematisera det empiriska materialet som texterna utgjorde. LÄS MER