Sökning: "Karin Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Karin Magnusson.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 2. 2. De stora problemen i världen skulle kunna lösas när de är små : Överviktiga barn och ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Magnusson; Sabina Niljansson; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; övervikt; barn; ungdomar; upplevelser; motiverande samtal; fysisk aktivitet på recept; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat bland unga de senaste åren. Övervikt och fetma orsakas av en energiobalans. Mycket av barnens tid idag tillbringas i skola och förskola vilket innebär ett förändrat aktivitetsmönster. Redan tidigt i livet grundläggs vanor som kan innebära hälsorisker samt ha betydelse för hälsan senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Allmäntandläkares beslut att avstå revisionsbehandling på en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Karin Magnusson; Linnea Eriksen; [2016]
  Nyckelord :endodonti; revisionsbehandling; kvarstående apikal parodontit; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syftet var att med kvalitativ metodik analysera den process som föregår allmäntandläkares beslut att avstå revisionsbehandling på en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit. Fem allmäntandläkare valdes strategiskt ut på grundval av att tandläkaren inom de senaste tre månaderna fattat beslutet att avstå från revisionsbehandling av minst en tidigare rotfylld tand med kvarstående apikal parodontit. LÄS MER

 4. 4. När patienter blir våldsamma : En litteraturstudie om riskfaktorer till patientrelaterat våld samt personalens hantering av våldsamma patienter på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Magnusson; Karin Gabrils; [2016]
  Nyckelord :Emergency Nursing; Violence; Nurse-Patient relations; Akut omvårdnad; Våld; Sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar är överrepresenterade när det gäller förekomsten av våld inom vården. Våldet påverkar sjuksköterskans förmåga att ge god vård negativt och riskerar både patientsäkerheten och arbetsmiljön på akutmottagningen. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter och vilken problematik skapar IKT för svenskämnet? Ett pedagogperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Olsson; Therese Blom; Malin Magnusson; [2014]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; sp;

  Sammanfattning : SammanfattningDagens samhälle blir allt mer digitaliserat och det svenska språket har fått nya uttrycksmedel isamband med detta. Att svara på ett sms, googla eller göra en statusuppdatering på diversesociala medier är något som människor i de flesta åldrar på ett eller annat sätt kommer ikontakt med. LÄS MER