Sökning: "Klara Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Klara Olsson.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i skolan – En intervjustudie om hur lärare upplever entreprenöriellt lärande i ett marknads- och målstyrt skolsystem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Klara Olsson; [2022-02-23]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; marknadsstyrning; målstyrning; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex lärare ser på entreprenöriellt lärande i deras undervisning, vad begreppet innefattar och hur de uppfattar implementeringen. Studien har även avsett undersöka lärarnas syn på huruvida implementeringen kan påverka elevers inlärning, samt om de anser att entreprenöriellt lärande är förenligt med skolans bedömnings- och övriga bildningsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever med olika funktionsvariationer i fritidshemmets verksamhet : En kvalitativ studie om fritidshemslärarens förhållningssätt till inkluderingsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola

  Författare :Aneta Gjorgievska; Klara Olsson; [2022]
  Nyckelord :Leisure center; Gender; Inclusion; Intercultural perspective; Social relations; Needs for special support; Fritidshem; Genus; Inkludering; Interkulturellt perspektiv; Sociala relationer; Behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en överblick i hur fritidshemslärare förhåller sig till ett inkluderingsuppdrag samt hur de arbetar med inkludering av elever med olika funktionsvariationer.  De frågeställningar som kommer att tas upp i studien handlar om hur fritidshemslärare implementerar inkludering i praktiken, under de aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar om tur" : Hur logopeder inom hälso- och sjukvården upplever arbetet med barn i skolåldern med språkstörning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Lovisa Järnankar; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; school; Speech and Language Pathology; experiences; challenges; conditions; language intervention; Språkstörning; skola; logopedi; upplevelser; utmaningar; förutsättningar; språkliga insatser;

  Sammanfattning : I skolan ställs höga krav på språklig förmåga hos barn och för barn med språkstörning kan det innebära svårigheter att klara skolans kunskapskrav. En språkstörning kan också leda till svårigheter med sociala relationer och socioemotionell problematik till följd av den nedsatta språkliga förmågan. LÄS MER

 4. 4. Läromedel eller egenproducerat material i samhällskunskapsundervisningen på mellanstadiet? : Elevernas lärande ur lärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Olsson; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; läromedel; egenproducerat material; elevernas lärande; lärarnas erfarenhet;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how teaching materials that are published by a publisher or teaching materials that are made of the teacher itself are being used in civics classes. I will also examine which one of the teaching materials benefits the students own learning the best according to the teachers. LÄS MER

 5. 5. Data-driven Decision-making for Efficient & Sustainable Production

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Arvid Broms; Simon Liljenberg Olsson; [2021]
  Nyckelord :Data-driven decision-making; smart manufacturing; sustainable manufacturing; Datadrivet beslutsfattande; smart tillverkning; hållbar tillverkning;

  Sammanfattning : As a result of digitalization, previously analog systems in the manufacturing industry have become digitalized, including the decision-making processes. Companies are, therefore,becoming more dependent on data for strategic decisions. LÄS MER