Sökning: "Kunskapsinterventioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kunskapsinterventioner.

  1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
    Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER