Sökning: "Magdalena Henriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magdalena Henriksson.

 1. 1. Framtagning av en reklamkampanj för att få fler tjejer att börja spela ishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Magdalena Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Advertising campaign; graphic design; ice hockey; Grafisk design; ishockey; reklamkampanj;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att utforma en reklamkampanj för att få fler tjejer att börja spela ishockey. I studien undersöktes hur en reklamkampanj kan utformas samt i vilka kanaler den bör marknadsföras för att nå tjejer i åldrarna 12–20 år. LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolan : En ny läroplan och dess förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Henriksson; Carina Dannfors; [2011]
  Nyckelord :Förskola; Intervju; Läroplan; Matematik; Textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2011. Fokus i studien ligger på matematiken och hur den reviderade läroplanen påverkar pedagogernas arbetssätt. Författarna till rapporten har valt att göra textanalys och intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Från ett kontor till ett annat : En studie av det fysiska rummets styrande effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Henriksson; Magdalena Filipovic; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tar vi hjälp av den franske filosofen Foucaults tankar om det disciplinära samhället för att undersöka och resonera kring det fysiska rummets styrande effekter på organisationer. En fallstudie har utförts på ett fastighetsbolag i Uppsala, som för några år sedan flyttade från flera utspridda kontor till en ny gemensam byggnad. LÄS MER