Sökning: "Malin Fabian"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Fabian.

 1. 1. Sju lärares inställning till läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Fabian; [2020-02-25]
  Nyckelord :läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsbrist hos patienter bidrar till osäkerhet kring egenvård : En intervjustudie efter utskrivning från kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Malin Larsson; Fabian Nyström; [2017]
  Nyckelord :patient participation; surgical care; nursing care; interview; information needs; patientdelaktighet; kirurgisk vård; omvårdnad; intervju; informationsbehov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på kirurgisk vårdavdelning uttrycker ett stort informationsbehov vid utskrivning och upplever att väsentlig information saknas. Enligt patientlagen har patienter rätt till individanpassad information och delaktighet i sin vård. LÄS MER