Sökning: "Maria Maksonova Attallah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Maksonova Attallah.

  1. 1. Med svenska som andraspråk – vad händer med språket i andra ämnen? : En kvalitativ studie om andraspråkselevers läsförståelse i andra undervisningsämnen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Maria Maksonova Attallah; [2020]
    Nyckelord :second language learners; reading comprehension; reading instruction; socio- cultural perspective; Swedish as a second language; Andraspråkselever; läsförståelse; läsundervisning; sociokulturellt perspektiv; svenska som andraspråk;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine teachers' work with Swedish as a second language pupils' reading comprehension in other teaching subjects, and within the multicultural classroom. The research questions concerning the reading comprehension of second language students in the other teaching subjects are examined through a qualitative method and by the way of semi-structured interviews. LÄS MER