Sökning: "sjukvårdssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet sjukvårdssystem.

 1. 1. Hemlösa personers upplevelser av Hälso- och sjukvård : en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Johansson; Amanda Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Hemlösa personer; hälso- och sjukvårdspersonal; innehållsanalys; upplevelser; bemötande; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdspersonal påträffar personer som lever i olika former av utsatthet i sitt arbete. Hemlösa personer är en utsatt grupp som kämpar mot unika svårigheter och har därmed även unika vårdbehov. Hemlösa personer är därför en utmanande samhällsgrupp att vårda. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Dahlberg; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :äldre; 80 och över; omvårdnad vid livshotande sjukdom; etik; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 3. 3. Asylsökande och flyktingars upplevelse av att vara patient i ett mottagarland

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Algotsson; Julia Rosén Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; flyktingar; litteraturstudie; mottagarland; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan möter asylsökande och flyktingar inom alla vårdkontexter men dessa möten kan vara en utmaning för båda parter. Flyktingar över 18 år har enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SFS 2008:344) rätt till vård som inte kan anstå. LÄS MER

 4. 4. Reformer av den svenska hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Torbjörn Jonasson Svärdsby; [2018-08-24]
  Nyckelord :mål; reform; sjukvård; domänteori; ädelreformen; chefsöverläkarreformen;

  Sammanfattning : Syfte:Min studie syftar till att undersöka de mål som legat till grund för ett urval av de nationella reformerna av den svenska hälso- och sjukvården som infördes under 90-talets första hälft. Ändamålet är att utskilja målen som dessa historiska reformer är menade att uppnå och sätta dem i relation sinsemellan genom att kategorisera reformerna i olika klasser efter deras respektive mål. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Betleheim Hagos; Sara Bapir; [2018]
  Nyckelord :Caring; Nurse´s experiences; Refugees; Transcultural nursing; Flyktingar; Sjuksköterskors erfarenheter; Vårda; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av krig, orolighet och förtryck befinner sig miljontals människor på   flykt världen över och med hänsyn till detta kommer de flesta hälso-och sjukvårdspersonal, i synnerhet sjuksköterskor möta dessa sårbara och utsatta patienter. Det rapporteras att flyktingar har komplexa hälsobehov, där det innefattar psykiska respektive somatiska hälsoproblem, som uppkommit till följd av svåra omständigheter innan, under och efter flykten. LÄS MER