Sökning: "Mathilda Flyrin Engman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Flyrin Engman.

  1. 1. "Vad innebär detta för mig?" : En kvalitativ studie om anställdas uppfattning av den kommunicerade varumärkesidentiteten vid ett varumärkesbyte.

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Julia Jonsson; Mathilda Flyrin Engman; [2023]
    Nyckelord :Internkommunikation; Varumärkesidentitet; Varumärkesbyte; Uppköp; Kärnvärden; Meningsskapande; Intervju; Anställda;

    Sammanfattning : Anställda som identifierar sig med företagets varumärkesidentitet är enligt tidigare forskning nyckeln till ett starkt varumärke. Ett varumärkesbyte innebär ett psykologiskt uppbrott där den anställda kan hamna i en identitetskris. LÄS MER