Sökning: "Michelle Edvardsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Edvardsson.

  1. 1. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
    Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER