Sökning: "Nathalie André"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nathalie André.

 1. 1. En studie om fritidslärares pedagogik - hur bygger man ett positivt skolklimat?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nathalie Hultgren; Edward Rogius; [2023]
  Nyckelord :fritidshem; värdepedagogik; den generaliserande andre; den proximala utvecklingszonen; internalisering; kompisskapande; skolklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur fritidslärare påverkar elevers sociala miljö i fritidshemmet och vad som skapar ett positivt skolklimat. Vi undersöker även vilka strategier lärarna använder sig av för att främja olika värden. Dessa värden är de som kommer av värdegrunden på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Jag kommer aldrig vara svensk nog för vissa svenskar : En kvalitativ studie om svenska multikulturella identiteter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rivera Nathalie; [2021]
  Nyckelord :Svenskhet; kulturell identitet; multikulturella samhället; multikulturalitet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa hur multikulturella ungdomar hanterar skapandet av sin kulturella identitet i förhållande till svenskheten och dess uteslutande natur för att inspirera till framtida forskning om svenskhet, och förhoppningsvis hjälpa till att luckra upp denna dikotomi kring svenskhet mot invandrare. Sju multikulturella ungdomar uppvuxna i Stockholm-Uppsalaområdet intervjuades för att ge sin syn på det svenska samhället samt berätta om de skapat sin kulturella identitet. LÄS MER

 3. 3. L’identité à travers la mémoire. La constitution d’identité dans La Route des Flandres de Claude Simon, Enfance de Nathalie Sarraute et Les Années d’Annie Ernaux

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Svedberg; [2017-02-20]
  Nyckelord :franska; La Route des Flandres; Enfance; Les Années; mémoire; identité; Identité narrative; minne; identitet; narrativ identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur identitet skapas i förhållande till minne i romanerna La Route des Flandres (1960) av Claude Simon, Enfance (1983) av Nathalie Sarraute och Les Années (2008) av Annie Ernaux. Efter en inledande presentation av ett par centrala koncept om minne respektive om identitet baserar sig vår analys på Paul Ricoeurs teori om narrativ identitet. LÄS MER

 4. 4. Bokföringsnämndens k-projekt - vad får det för påverkan på revisionsbyråerna?

  Kandidat-uppsats, Sektionen för Hälsa och Samhälle

  Författare :Nathalie Betner; André Johansson; Haris Maslo; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förenkla dagens redovisning för företagen har bokföringsnämnden påbörjat ett arbete som kallas för k-projektet. Detta innebär att företagen delas in i fyra kategorier beroende på deras storlek, där varje kategori har ett samlat regelverk för just de företagen. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan röntgenavdelning och akutmottagning - Vad påverkar samarbetet och finns det rum för förbättring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Algotsson; Nathalie Wohlfarth; []
  Nyckelord :Akutmottagning; interprofessionellt lärande; kommunikation; röntgenavdelning; röntgensjuksköterska; samarbete; samverkan; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Inom sjukvården finns det olika professioner och avdelningar, och mellan dessa sker samverkan och samarbete. Två exempel på avdelningar som arbetar med varandra är röntgenavdelningen och akutmottagningen. Båda avdelningarna har olika kulturer som de arbetar utefter. LÄS MER