Sökning: "röntgensjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet röntgensjuksköterska.

 1. 1. En bättre patientupplevelse inom radiologin genom god kommunikation i bemötandet.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Alma Kajdic; Jaquline Slibar; [2020-08-05]
  Nyckelord :Kommunikation; Oro; Patient; Röntgensjuksköterska; Radiologi personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: God kommunikation i bemötandet mellan patient och vårdpersonal minskar risken för vårdskador och missnöje. Kommunikation mellan patient och personalen bidrar till att patienten upplever en trygghet och en delaktighet. Bristande kommunikation ses som en säkerhetsrisk och därmed kan vårdskador uppkomma. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan förbättra CT trauma : Röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Ali Hosseinzade; [2020]
  Nyckelord :CT-trauma; traumaomhändertagande; flödeshinder; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trauma kan orsaka livshotande skador och drabbar människor i alla åldrar. Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift där tvärprofessionellt samarbete krävs. Röntgen är en viktig del av traumaomhändertagande då röntgenbilderna är centrala för fastställande av skadans omfattning. LÄS MER

 3. 3. Komplikationer som drabbar patienter med perkutan nefrostomi : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Moström; Evelina Nylander; [2020]
  Nyckelord :Percutaneous nephrostomy; complications; radiographer; Perkutan nefrostomi; komplikationer; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Perkutan nefrostomi är en väl använd och utarbetat intervention som används som behandling av flera urologiska tillstånd. 10% av alla patienter med perkutan nefrostomi kommer att få en komplikation. Röntgensjuksköterskan ska ha kunskap om de komplikationer som uppkommer för att kunna arbeta förebyggande. LÄS MER

 4. 4. Akuta och sena komplikationer vid koronarangiografiska interventioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Medina Curkic; Raha Ali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligast förekommande orsaken till hjärtsjukdom är ateroskleros i kranskärlens inre lager, intima. Denna process gör att det intima i artärerna blir tjockare och etappvis gör så att kärlets lumen trängs undan. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskors uppfattning om information och förutsättningar för att ge denna till barnpatienter i samband med konventionella skelettundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Emma Carlbring; Nina Åkerström; [2020]
  Nyckelord :pediatric radiography; access to information; radiographer; Convention on the Rights of the Child; barn; röntgen; patientinformation; röntgensjuksköterska; barnkonventionen;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Nyckelord: barnröntgen, patientinformation, röntgensjuksköterska, barnkonventionen Bakgrund: För röntgensjuksköterskor är det utmanande att informera barnpatienter utifrån barnkonventionens riktlinjer, som är svensk lag sedan 2020.  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på vilken patientinformation som röntgensjuksköterskan ansåg var viktig att ge till barnpatienter i samband med konventionell skelettröntgenundersökning samt vilka förutsättningar som var viktiga för att kunna tilldela den informationen. LÄS MER