Sökning: "Oskar Lydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Lydén.

  1. 1. “Fansen rasar!” - eller gör de? : En kvalitativ studie om utformandet av artiklar baserade på källor hämtade från sociala medier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Oskar Lydén; Tobias Hellgren; [2019]
    Nyckelord :journalism; social media; news selection; source criticism; media logic; Aftonbladet; Expressen; journalistik; sociala medier; nyhetsurval; källkritik; medielogik; berättartekniker; Aftonbladet; Expressen;

    Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning tidningsartiklar som baseras på källor hämtade från sociala medier uppfyller kriterierna för nyhetsurval samt vilka källkritiska principer som källorna uppfyller. Det undersöks även hur berättartekniker påverkar utformningen av artiklarna. LÄS MER