Sökning: "akutsjukvård primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden akutsjukvård primärvård.

 1. 1. Ett akut förbättringsarbete : En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cajsa Gollwitzer; Hentzel Madeleine; Klara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Management control; transformation process; improvement; process-oriented evaluation; healthcare.; Ekonomistyrning; förändringsprocess; förbättringsarbete; processinriktad utvärdering; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Titel: Ett akut förbättringsarbete - En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Linnéuniversitetet Växjö Författare: Cajsa Gollwitzer, Madeleine Hentzel & Klara Olsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Bakgrund: Dagens hälso- och sjukvård står inför en rad olika utmaningar, där den största utmaningen är den långsiktiga finansieringen. Ett stort problem som återfinns i dagens hälso- och sjukvård är att befolkningen i alltför hög utsträckning söker fel vårdnivå och akutmottagningarna överbelastas med patienter utan akuta besvär. LÄS MER

 2. 2. Mångbesökares upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och i primärvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Betty Alfredsson; Frida Ewesson; [2017]
  Nyckelord :Mångbesökare; akutmottagning; primärvård; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångbesökare är en utsatt patientgrupp med ett stort behov av omvårdnad och behöver kontinuitet i vården, både inom akutsjukvård och i primärvård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva mångbesökares upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och i primärvård. LÄS MER

 3. 3. Hänvisning på akutmottagning : Triagesjuksköterskans erfarenheter av att hänvisa patienter till annan vårdnivå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Henricson; Emelie Andreasson; [2017]
  Nyckelord :nurse; experience; referral; emergency department; primary helthcare center; selfe care; sjuksköterska; erfarenheter; hänvisning; akutmottagning; primärvård; egenvård;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Flertalet av patienterna vilka söker akuten är inte i behov av akutsjukvård. Sjuksköterskor på akutmottagningarna kan idag hänvisa patienter till annan vårdnivå så som primärvård eller till hemmet med egenvårdsråd. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av akuta omhändertaganden i primärvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Pouraki; Nathalie Öhgren; [2016]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; Distriktssköterska; Hälsa; Ohälsa; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av befolkningen besöker årligen primärvården för upplevd ohälsa. Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvård har en central roll i att lindra lidande och främja hälsa. LÄS MER

 5. 5. "Välkänd patient" - mångbesökares upplevelse av bemötande inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Binback; [2016]
  Nyckelord :Emergency care; Reception; Frequent attenders; Patient perspective; Akutsjukvård; Bemötande; Mångbesökare; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Antalet besök inom akutsjukvården ökar varje år. Det leder till högre krav på akutvårdspersonalens kompetens och förmåga till bemötande. Bemötande tenderar att vara en unik subjektiv upplevelse som kan ha stor betydelse för den enskilda individen. LÄS MER