Sökning: "POS"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet POS.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Skalstad; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. LÄS MER

 3. 3. A Method for Finding Strategies in Pursuit-Evasion Games

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olaf Gren; Dennis Magnusson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many real-world situations can be described as games over finite graphs, con- sisting of a set of agents performing joint actions affecting the state of the game. One class of games over finite graphs are the so called pursuit-evasion games, where a set of pursuers try to capture an evader on a finite map. LÄS MER

 4. 4. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. LÄS MER

 5. 5. Identifying Base Noun Phrases by Means of Recurrent Neural Networks : Using Morphological and Dependency Features

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Tonghe Wang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Noun phrases convey key information in communication and are of interest in NLP tasks. A base NP is defined as the headword and left-hand side modifiers of a noun phrase. In this thesis, we identify base NPs in Universal Dependencies treebanks in English and French using an RNN architecture. LÄS MER