Sökning: "Precisionsbekämpning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Precisionsbekämpning.

 1. 1. Prickskytt i en lågintensiv konflikt : En undersökning av skillnaderna mellan den svenska prickskyttefunktionen i Sverige och Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Christensson; [2011]
  Nyckelord :Sniper; asymmetric warfare; Low-Intensity Conflict; LIC; Afghanistan; Prickskytt; asymmetrisk krigföring; lågintensiv konflikt; Afghanistan; FS 19;

  Sammanfattning : Med fokus på Sveriges insats i Afghanistan som är en asymmetrisk konflikt där konventionella stridskrafter möter en motståndare som består av talibaner och kriminella med medel och metoder som skiljer sig från en reguljär motståndare. Problemet som kan uppstå är att motståndaren gömmer sig bland civila och förmågan till precisionsbekämpning av mål samt informationsinhämtning för att identifiera motståndare från civila blir viktigt. LÄS MER

 2. 2. Den militära nyttan av kurskorrigerande tändrör

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Vikström; [2011]
  Nyckelord :Artillery; Indirect fire; Indirect fire support; Course Correcting Fuse; CCF; European Correcting Fuse; ECF; Precision Guidance Kit; PGK; Dispersion; Shell; Military-technology; Artilleri; Indirekt eld; Indirekt bekämpning; Kurskorrigerandetändrör; Course Correcting Fuse; CCF; European Correcting Fuse; ECF; Precision Guidance Kit; PGK; Spridning; Granat; Militärteknik;

  Sammanfattning : Sveriges ökade engagemang i internationella konflikter har förändrat under vilkaformer och i vilka miljöer som dagens militära operationer genomförs. Framföralltinnebär det att alla insatsförband inom Försvarsmakten ska kunna verka inom allakonfliktnivåer och i de flesta miljöer, även i urban terräng. LÄS MER

 3. 3. Den militära nyttan med ett digitalt eldledningsstödssystem vid precisionbekämpning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2010]
  Nyckelord :Rapid mapping; Forward observation instrument; FOI; precision fire; Target Location Error; TLE; Military-technology; Taktisk kartering; Eldlednings och observationsinstrument; EOI; Precisionsbekämpning; Target Location Error; TLE; Eldledningsstödssystem; Militärteknik;

  Sammanfattning : Då dagens konflikter ofta utspelar sig mitt ibland civilbefolkningen och där aktörerna kan utgöras av allt från miliser till kriminella gäng ställs det nya krav på de militära förmågorna för att kunna agera i dessa komplexa miljöer. En generell trend för dagens artilleriförband är att de används till att verka mot mindre målgrupper utgörandes av två till fyra personer. LÄS MER

 4. 4. Noggrannhet vid målinmätning : Analys av ett eldledningsinstrument med förbättringsförslag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anders Ingelshed; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis has been conducted as an assignment of the Swedish Defence MaterialAdministration and the Swedish Armed Forces and aims to examine the Target Location Error(TLE) of a Forward Observer System. The targeting accuracy of the system is vital if the systemis to be used as a sensor for precision munitions. LÄS MER

 5. 5. Den militära nyttan med geografiska informationssystem kopplat till eldlednings- och observationsinstrumentet vid precisionsbekämpning.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2009]
  Nyckelord :Geographic information system GIS ; Rapid mapping; Forward observation instrument EOI ; precision fire; Military-technology; Geografisk informationssystem GIS ; Taktisk kartering; Eldlednings- och observationsinstrument EOI ; Precisionsbekämpning; Militärteknik;

  Sammanfattning : I takt med Försvarsmaktens ökade engagemang internationellt och det faktum att alla insatsförband inom Försvarsmakten ska kunna verka på alla konfliktnivåer och i en urban miljö kommer nya krav och behov på bekämpningsförmågan att uppstå avseende precisionsbekämpning.Med hjälp av ett GIS kopplat till EOI:et vid en insats i en urban miljö kan en rad vinster erhållas för att stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning. LÄS MER