Sökning: "Puppet Pals"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Puppet Pals.

  1. 1. "Paddagogik" i förskolan : så mycket mer än bara ett tidsfördriv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Matilda von Mentzer; Linda Åkesson; [2013]
    Nyckelord :förskola; förskollärare; IKT; iPad; surfplatta; applikation; Puppet Pals;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av surfplattor och lärapplikationen Puppet Pals i förskolan. För att få svar på detta genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare i södra Sverige. Två filmer som respondenternas respektive barngrupper skapat i Puppet Pals har valts ut och analyserats. LÄS MER