Sökning: "Raheb."

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Raheb..

 1. 1. Development of a configurable system that evaluates the materials criticality at a corporate level

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Raheb; Shams Asamrai; [2015]
  Nyckelord :critical; material; supply; risk; importance; methodology; system; environmental; criticality; corporate; mineral; kritiskt; material; utbud; risk; metodologi; system; miljö; företag; mineraler;

  Sammanfattning : The use of different materials is a central part of our development, especially in the electronics industry since it is dependent on materials such as gold, silver and copper etc. to achieve the required performance. The material consumption is increasing, while material production is limited to a few countries. LÄS MER

 2. 2. Lärarens användning av IKT i klassrummet : En kvalitativ studie om lärares användning och kompetens inom IKT

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Raheb Muftee; Armin Crnovrsanin; [2015]
  Nyckelord :ICT; Teacher; School; Skills development; Education; Attitudes;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder sig utav IKT för elevernas lärande samt vilken kompetensutveckling inom IKT de får från sin arbetsplats. Två teorier tillämpas i studien, det sociokulturella perspektivet och TPACK modellen. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om stereotyphot och dess påverkan på svenska lärarstudenters förväntningar på flickors och pojkars matematiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Raheb Muftee; Ida Bertilsson; [2014]
  Nyckelord :stereotype intervention; teacher attitudes; Stereotype threat; girls mathematics performance; Social Sciences;

  Sammanfattning : När kvinnor ägnar sig åt matematik löper de risken att utsättas för stereotyphot och bli bedömda efter den negativa stereotypen som existerar kring kvinnor och matematisk förmåga (Spencer & Steele, 1999). Den aktuella studien undersöker ifall information om stereotyphot påverkar lärarstudenters attityder kring könsstereotyper och matematik. LÄS MER

 4. 4. A comparison of Neo4j and MySQL for a traditional information application

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Raheb Naisan; [2013]
  Nyckelord :Comparison; MySQL; Neo4j; Database;

  Sammanfattning : Grafdatabasen och NoSQL-rörelsen har på senaste tid fått mycket uppmärksamhet och popularitet. Grafdatabasen har ett rykte om sig att vara snabb och e ektiv för applikationstyper som innehåller enorma mängder data och många komplexa relationer. LÄS MER

 5. 5. Vem är redovisningskonsulten? : En kvalitativ studie om likheterna och skillnaderna i arbetsprocesserna mellan revisorn och .

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :George Raheb Khallo; Gregory Maliti; [2012]
  Nyckelord :redovisningskonsult; revisor; yrkesroll; professionsteori;

  Sammanfattning : Redovisningskonsulten och revisorn är två yrken som ofta benämns felaktigt av klienter och samhället i stort. Detta kan bero på att de två yrkena är nära relaterade till varandra samt att gränsdragningarna inte alltid är självklara. LÄS MER