Sökning: "vad ligger i"

Visar resultat 1 - 5 av 6811 uppsatser innehållade orden vad ligger i.

 1. 1. Att utveckla språklig medvetenhet utomhus – observationer av förskollärarnas undervisning utomhus i syfte att stärka barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andjelina Alijevikj; Habibe Citak; [2024-02-29]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; utomhusmiljö; förskollärare; språkliga handlingar; ELSA-modellen.;

  Sammanfattning : Tillskillnad från förskolan så bedrivs den planerade undervisningen med språkutveckling i förskoleklass främst inomhus. För att kunna bedriva en undervisning som är lekfull och lustfylld behöver det finnas variation samt medvetenhet i förskollärarnas arbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan. En intervjustudie av pedagogernas uppfattningar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rubar Saaed; Rada Nassif; [2024-02-27]
  Nyckelord :undervisning; barnsyn; kunskapssyn.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka pedagogernas olika uppfattningar kring undervisningsbegreppet utifrån den reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019. Samt vilka strategier använder pedagogerna för att undervisa barn i förskolan. Vidare ville vi studera pedagogernas barnsyn och kunskapssyn. LÄS MER

 3. 3. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 4. 4. "En reformering av omedelbarhetsprincipen Användningen av polisförhör som bevisning i brottmål"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Karlsson; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen enbart får grunda sin dom på vad som förekommit vid huvudförhandlingen. 35 kap 15 § RB är en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2022 och som medfört ett undantag till huvudregeln om omedelbarhet eftersom den gör gällande att “[i] brottmål får en berättelse som lämnats vid ett förhör inför en brottsbekämpande myndighet och som dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning åberopas som bevis i rättegången”, om det är lämpligt. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsfängelser vs. barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Line Skaugrud Landevik; [2024-02-16]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomsfängelse; Sluten ungdomsvård; Ungdomspåföljder; Straffrättslig särbehandling; Kriminalvården; Statens institutionsstyrelse; Barnets bästa; Barnkonventionen; SOU 2023:44;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är idag ett av de mest väldebatterade ämnena i svensk media och nästintill dagligen nås vi av nyheter som vittnar om nya skjutningar och sprängningar med förödande konsekvenser. Barns inblandning i den organiserade brottsligheten har gått från att vara ett begränsat samhällsproblem kopplat till specifika geografiska platser och individer, till att idag utgöra ett betydande samhällsproblem. LÄS MER