Sökning: "Sanna Nordlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sanna Nordlund.

 1. 1. Google: passa in eller passa in(te)  : En kvantitativ studie om hur vithetsnorm och könsstereotypisering får komma till uttryck via Google.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isa Westling; Ally Nordlund; [2020]
  Nyckelord :Google; vithetsnorm; algoritmers makt; representation; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Google är världens största sökmotor och ett forum som har en enorm makt att via internet kunna påverka människans perception och dess syn på verkligheten. Den information och kunskap som människor får ta del av via Google blir på något sätt en självklarhet och ses som det sanna och det normala. LÄS MER

 2. 2. Modelling and Simulation of a Groundwater aquifer in Vomb

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI); Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Sanna Nordlund; [2015]
  Nyckelord :Groundwater; Groundwater flow equation; Aquifer; Artificial groundwater; Artificial groundwater recharge; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden the groundwater cycle is by nature at steady state. When using groundwater as a freshwater resource it is common to artificially recharge the aquifer with approximately the same volume as is pumped up by the wells. LÄS MER

 3. 3. Handbok i Underhållsteknik : En källstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Victor Johansson; Sanna Kvist; Elin Nordlund; [2011]
  Nyckelord :Handbok; källstudie; underhåll; nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att presentera och analysera författarnas arbetsprocess och resultat gällande skrivandet av en handbok rörande ämnet underhållsteknik. Dess syfte är även att förklara metodval, presentera källor och diskutera handbokens uppbyggnad och pedagogiska utformning. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av förtroende och tillit i industrin : en studie om hur maskinoperatörer styr sig själva i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jonatan Halling; Tove Hellberg; Sanna Nordlund; [2011]
  Nyckelord :misstro; självstyrning; förtroende; tillit; instrumentellt synsätt; arbete som medel;

  Sammanfattning : AbstraktDen tidiga synen på industriarbetaren gestaltades genom grovt arbete, en tydlig hierarkisk fördelning av arbetsuppgifter och ett diktatoriskt ledarskap. Arbetare inom industrin kundedå beskrivas i termer likt ett djur och fokus låg enbart på effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar vårdmötet mellan sjuksköterskan och barn med övervikt : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Nordlund; Sanna Olsson; [2010]
  Nyckelord :Nyckelord: Litteraturstudie; Sjuksköterska; Vårdmöte; Överviktiga barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som påverkade vårdmötet mellan sjuksköterskan och barn med övervikt. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed samt sökmotorn ELIN. Efter kvalitetsgranskning valdes 10 vetenskapliga artiklar ut till analys. LÄS MER