Sökning: "Sina Zhang"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Sina Zhang.

 1. 1. Retur, Retur, Retur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dayu Zhang; Jakob Johansson; [2022]
  Nyckelord :Returbeteende; Hållbarhet; E-handel; Miljömedvetenhet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringens utveckling har konsumenters köpbeteende förändrats inom E-handel. Det digitala handelsrummet erbjuder konsumenten en bekvämare köpupplevelse med utökade alternativ såsom utbud och priser. E-handelsföretagen konkurrerar hårt mot varandra och generösa returpolicyer används som ett konkurrensmedel. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om elevers talängslan i engelska i årskurs 4-6 : Definitioner, orsaker och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lynn Cafferky; Josefin Johnsson; [2022]
  Nyckelord :språkängslan; talängslan; främmandespråksinlärning; engelska; grundskola; lärarperspektiv; orsaker; strategier;

  Sammanfattning : Ängslans potentiella risk att påverka elevers inlärning av ett nytt språk gör det till ett fenomen som lärare behöver ha i åtanke när de utformar sin engelskundervisning. Studier som undersökt elevers ängslan inom språkinlärningen utgår i många fall från ett elevperspektiv (t.ex. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters adoption till mobila betalningar : En kvantitativ tvärsnittsstudie mellan Sverige och Kina med fokus på generation Z

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jian Zhang; Leo Villberg; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; adoption of mobile payments; diffusion of innovations; perceived risk; social influence; Generation Z; adoption till mobila betalningar; diffusion av innovationer; upplevd risk; socialt inflytande;

  Sammanfattning : I samband med den digitala teknikens utveckling som i dag är en stor del i många människors liv och vardagliga aktiviteter påverkas också sättet människor konsumerar och kommunicerar på. Generation Z är generationsgruppen som redan under uppväxten integrerat sina liv med den digitala tekniken och den har därför präglat generationen. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande ungdomars syn på framtida karriärval : En studie om ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen och deras tankar om framtida karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mona Zhang; Alice Troedsson; [2021]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; Den nya gymnasielagen; karriärval; möjligheter och begränsningar;

  Sammanfattning : Ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen har andra förutsättningar till skillnad från andra individer. Med tanke på målgruppens nuvarande situation kan varje karriärval både begränsa men också ge möjligheter för framtida karriärmål. LÄS MER

 5. 5. Digital Twins in Industrial Product Realization - A Literature Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joar Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increased focus on sustainability in conjunction with larger demand for individualized and customized products are presenting the manufacturing industry with new challenges in production cycle management and sustainable processes. Digital Twin Technology is an emerging technology and could be an answer to these challenges. LÄS MER