Sökning: "Skadeståndsrätt Culpa"

Visar resultat 21 - 25 av 26 uppsatser innehållade orden Skadeståndsrätt Culpa.

 1. 21. Flera skadeståndsskyldiga - Den slutgiltiga ansvarsfördelningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Evenås; [2004]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom skadeståndsrätten är huvudprincipen att en skadelidande har rätt till full ersättning för sin förlust. I 6 kap. 4 § SkL stadgas att då flera är skadeståndsskyldiga svarar de solidariskt gentemot den skadelidande. LÄS MER

 2. 22. Culpa in contrahendo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Björck; [2004]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar rättsinstitutet culpa in contrahendo - vårdslöshet i samband med ingående av avtal. Den syftar till att definiera begreppet genom att redogöra för de förutsättningar som krävs för att culpa in contrahendo skall vara för handen, samt att i viss mån visa på de olikheter som närliggande situationer karaktäriseras av. LÄS MER

 3. 23. Diakron och synkron integrity i rättstillämpning och lagstiftning - med exempel från ersättningsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Eliasson; [2003]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var dels att presentera en sammanhängande teori för rättfärdigande av domstolarnas rättstillämpning där såväl rättspolitiska som rättsetiska argument beaktas dels förankra teorin i det rättsliga materialet. I det inledande avsnittet analyserade författaren några av de begrepp som är vanligt förekommande i såväl rättsfallsreferat som lagförarbeten. LÄS MER

 4. 24. Produktansvar vid kommersiella köp - Om säljarens ansvar för skador som det sålda godset orsakar på köparens egendom eller förmögenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Gustafsson; [2002]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Köprätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks på vilka grunder en säljare kan göras ansvarig för skador som sålt gods orsakar i köparens näringsverksamhet. Säljarens ansvar enligt dispositiv rätt och enligt tre välspridda standardavtal (ABM 92, Avtal 90 och NL 92) studeras. LÄS MER

 5. 25. Culpabedömningen - En komparation av den skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga culpabedömningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Sturesson; [2001]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att behandla culpabedömningen i skadeståndsrätten och straffrätten för att konstatera vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa rättsområden. Sambandet mellan skadeståndsrätten och straffrätten finns bevisat genom landskapslagarna på 1200-talet. LÄS MER