Sökning: "Solar cells"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade orden Solar cells.

 1. 1. A comparative study of ZnO i-layer deposited with ALD and PVD for CIGS solar cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Johansson Byberg; [2019]
  Nyckelord :CIGS; ZnO; ZnMgO; solar cells; thin film; zinc oxide; window layer; ALD; PVD;

  Sammanfattning : Two identified setbacks for CIGS based devices in order to obtain higher efficiency are parasitic absorption in the window layer structure and losses in open-circuit voltage due to bad interfaces. This study investigated how the performance of the solar cell is affected by depositing intrinsic ZnO (i-ZnO) and ZnMgO with atomic layer deposition (ALD) instead of the conventional sputtering. LÄS MER

 2. 2. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 3. 3. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Linnea Lindh; [2019]
  Nyckelord :Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Sammanfattning : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. LÄS MER

 4. 4. Selective Electron Exctraction in Nanowire-based Solar Cells

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Klára Nováková; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The transmission function for a three and four rectangular barrier system of InP andInAs is computed using the transfer-matrix method and the transmission formalism. Thewidths of the wells and the barriers are varied while the barrier height is kept constant. LÄS MER

 5. 5. Microscopy techniques for studying polymer-polymer blends

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Sandra Mattsson; [2019]
  Nyckelord :CLEM; correlative light and electron microscopy; correlative microscopy; fluorescence microscopy; scanning electron microscopy; phase contrast microscopy; polymer blend; morphology; super yellow; PEO; poly ethylene oxide ; CLEM; korrelativ ljus- och elektronmikroskopi; korrelativ mikroskopi; fluorescensmikroskopi; svepelektronmikroskopi; faskontrastsmikroskopi; polymerblandning; morfologi; super yellow; PEO; poly etylenoxid ;

  Sammanfattning : Semiconductors are used in many electronic applications, for example diodes, solar cells and transistors. Typically, semiconductors are inorganic materials, such as silicon and gallium arsenide, but lately more research and development has been devoted to organic semiconductors, for example semiconducting polymers. LÄS MER